ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Beerens Schoenmode Tilburg B.V.: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

  • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beau Beerens en de klant waarop Beau Beerens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Beau Beerens , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

DE ARTIKELEN VAN BEAU BEERENS

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Beau Beerens in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

RUILEN BIJ BEAU BEERENS

Indien u een artikel wilt ruilen tegen een andere maat of kleur kunt u onze klantenservice mailen op customercare@beaubeerens.com. Indien het artikel voorradig is, zullen wij deze reserveren en kosteloos opsturen na ontvangst van je retourzending. Wil je graag een ander item ontvangen? Plaats dan een nieuwe order. Voor de retour gestuurde items zullen we, na ontvangst van je retourzending, het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen aan u terugstorten.

RETOURNEREN VAN ZENDINGEN/ARTIKELEN AAN BEAU BEERENS

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 kalenderdagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen en originele doos mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Ongefrankeerde zendingen zullen niet worden geaccepteerd.

Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Beau Beerens over de staat van de artikelen, wordt binnen 5 werkdagen het geld van de klant teruggestort op de bankrekening van de klant.

RETOURADRES VAN BEAU BEERENS

Artikelen kunnen worden terug gestuurd naar:
Beau Beerens 
Molenbochtstraat 41
5014EM Tilburg
Nederland

DE LEVERING DOOR BEAU BEERENS 

Beau Beerens doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.Indien Beau Beerens een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Beau Beerens schriftelijk in gebreke te stellen. De bestellingen worden verstuurd met PostNL. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verkoper, mits het order bedrag meer dan 50 euro bedraagt.

HET VERSTUREN VAN DE ARTIKELEN DOOR BEAU BEERENS 

Beau Beerens draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Beau Beerens gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

DE GARANTIE VAN BEAU BEERENS 

Beau Beerens garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Beau Beerens is niet verantwoordelijk voor ontwetendheid van de klant over materialen. Vragen over materialen van de klant kunnen altijd geinformeerd worden bij Beau Beerens.

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Is het niet repareerbaar binnnen de grenzen van Beau Beerens zelf is reparatie vanuit het merk(fabrikant) dat is aangekocht een optie. Reparatie vanuit de originele fabrikant kan 3 tot 8 weken in beslag nemen. Is reparatie vanuit het merk (fabrikant) niet mogelijk kan er echter alleen door het merk zelf besloten worden of het probleem van het product onder de garantie valt of niet. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, kunnen deze beperkingen door Beau Beerens niet worden overgenomen.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Beau Beerens om het artikel. Vervanging kan uitsluitend als het product geen draagsporen heeft. Beau Beerens is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Beau Beerens geleverd artikel. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Beau Beerens. Het schadebedrag kan nooit groter zijn dan de waarde van het gekochte artikel.

TERUGBETALINGEN DOOR BEAU BEERENS 

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van de door Beau Beerens gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

OVERIGE BEPALINGEN

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Beau Beerens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.